Sıkça Sorulan Sorular | CNS Vital Signs Türkiye

CNS Vital Signs Bilişsel Performans ve Dikkat Testleri, kişilerin sözel/görsel belleklerini, motor becerilerini/hızlarını, bilişsel yeteneklerini, duygusal belleklerini, dikkatlerini, akıl yürütme becerilerini ölçen bir testtir. Online olarak gerçekleştirilir ve sonuçlar yazılım tarafından hesaplanır. Dünya genelinde 70 yılı aşkındır kullanılan bu test, sunduğu bireysel ve standartlaşmış dünya genelindeki analizleri içeren raporları ile kişilere rehberlik etmektedir.

CNS Vital Signs, uzmanlara, kişilerin nörobilişsel durumuna ilişkin güçlü bir görüş sağlar. Sunulan raporlar, kişilerin değerlendirmesine yeni bir boyut katar. Kişilerin devam eden tedavilerinde, nörobilişsel durumları hakkında değerlendirme yapılmasında, iş düzenlemelerinin yapılmasında, öğrenim planlarının oluşturulmasında veya ilaç kullanımlarında alınacak kararlara rehberlik eden kullanışlı veriler yaratır.

Psikiyatristler, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Nörologlar, İnsan Kaynakları Uzmanları, Akademisyen veya Araştırmacılar kullanabilir. Kliniklerde, Hastanelerde, Özel Okullarda, Şirketlerin İK Departmanlarında kullanılabilir.

Ruh sağlığı alanında iseniz, bizimle iletişime geçerek CNS Vital Signs test paketini ücretsiz olarak uygulayabilirsiniz. 

TIKLAYINIZ

Kompozit Bellek: İşitsel bilgilerin hatırlanması, işlenmesi ve sıralanması yeteneğinidir. Ezberci, sözlü eğilimi, çalışma belleğini ve işitsel bilgileri sıralama becerilerini içerir.  Sözel Bellek ve Görsel Bellek testlerini kullanabilirsiniz.

Sözel Bellek: Sözlü ya da yazılı bir bilginin hafızada depolanması ve gerektiği zamanlarda geri getirme/hatırlama yetisidir. Sözel Bellek Testini kullanabilirsiniz.

Görsel Bellek: Görüntü bilgisinin hafızada depolanması ve gerektiği zamanlarda geri getirilmesi/hatırlanmasıdır. Görsel Bellek Testini kullanabilirsiniz.

Psikomotor Hızı: Zihinsel aktivitelerle ilgili ya da bu tür aktivitelerden kaynaklanan hareketlere denir. Parmak Tıklatma ve Sembol/rakam Kodlama testlerini kullanabilirsiniz.

Tepki Süresi: Karşılaşılan bir olayı algılama, işleme ve tepki verme süresine verilen isimdir. Stroop testini kullanabilirsiniz.

Karmaşık Dikkat: Dikkatin belli bir süre sürdürebilmesini, uyaranlara karşı istenmeyen cevapların bastırılabilmesini, kategori sürdürebilmesini ve değiştirilebilmesidir. Stroop, Dikkat Yöneltme ve Sürekli Performans testlerini kullanabilirsiniz.

Bilişsel Esneklik: Beynin, bireyin davranış ve düşüncelerini yeni, değişen ya da beklenmeyen olaylara adapte edebilme yeteneğidir. Dikkat Yöneltme ve Stroop testlerini kullanabilirsiniz.

İşlem Hızı: Kişinin bilişsel bir işi yapmak için kullandığı süredir ve kişinin aldığı bilgiyi anlayabilme ve buna tepki verme hızı ile alakalıdır. Sembol Rakam Kodlama testini kullanabilirsiniz.

Sosyal Keskinlik: Karşılaşılan veya incelenen olayları ve durumları doğru biçimde gözlemlenmesi ve kişinin kendisindeki, çevresinde olan şeylerin farkında olmasıdır. Duyguların Algılanması testini kullanabilirsiniz.

Algısal Akıl Yürütme: Kişilerin yeni karşılaştıkları sorunları, geçmiş bilgilerinden bağımsız olarak çözme becerisi anlamına gelen akıcı akıl yürütme yeteneğidir. Sözsüz Akıl Yürütme testini kullanabilirsiniz.

Yürütücü İşlev: Belirli bir hedefe ve amaca ulaşmak için dikkat, bilişsel esneklik, planlama gibi birkaç  tane bilişsel yeteneğin koordinasyonu ile gerçekleşen karmaşık işlemlerdir. Dikkat Yöneltme testini kullanabilirsiniz.

Çalışma Belleği: Çevreden gelen uyaranların kodlanmasını, onları kısa bir süre için saklanmasını ve günlük hayatta da bilinçli olarak kullanımına yardımcı olan kısa süreli bilişsel yetenektir. Dört Bölümlü Sürekli Performans testini kullanabilirsiniz.

Sürekli Dikkat: Dikkatin sadece bir şeye verilmesi değil, dikkatin o uyaran üzerinde sonuna kadar sürdürülmesidir. Dört Bölümlü Sürekli Performans testini kullanabilirsiniz.

Basit Dikkat: Günlük yaşam rutini içinde sıklıkla karşılaşılan dikkat türüdür ve kişinin yerleşik algısında fark etmeksizin verdiği tepkilerdir. Sürekli Performans testini kullanabilirsiniz. 

Motor Hızı: Bilinçli veya otomatik olarak gerçekleştirilen bedensel davranışların ve motor hareketlerin gerçekleşme süresidir. Parmak Tıklatma testini kullanabilirsiniz.

Bilimsel olarak geçerli ve güvenilir testler

Milisaniye düzeyinde kesinlik

50’den fazla dil seçeneği

Değişkenliği ortadan kaldıracak standartlaştırılmış test uygulaması ve skorları

Basılı veya elektronik veri saklama seçenekleri

Minimum puanlandırıcı eğitimi

Basit donanım gereklilikleri (örn. Windows sistemli bilgisayar)

Kısa ve sezgisel testler ile kişilere kullanım kolaylığı

İnternet desteği (ancak internete bağımlı değildir)

Merkez veya klinik için benzersiz kullanım kolaylığı

Özel derecelendirme ve semptom ölçeklerinin teste kolayca eklenilmesi

Test sonrası hızlı, otomatik ve yerel olarak gerçekleştirilen skorlama işlemleri 

Araştırmanın gerekliliklerine bağlı olarak testlerin 4 dakika ila 45 dakika boyunca veya daha uzun süreyle dayanmasını sağlayan, projeniz için gerekli alanlara yönelik özel test tasarımları

“Basılı” kaynak / CRF transkripsiyonundan CNS Vital Signs sunucusuna gönderilen verilerle otomatik veri toplamaya kadar, bütçeye ve veri toplama tercihlerine bağlı olarak sunulan veri toplama esnekliği

Fiyatlar konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CNS Vital Signs hastaların nörobilişsel durumlarını değerlendirmek amacıyla bilimsel olarak onaylanmış, nesnel ve güvenilir bilgisayarlı nöropsikolojik testleri kullanan iade alınabilen bir değerlendirme test paketidir ve temel motor performansı, dikkat, bellekten yürütücü işlevlere kadar geniş bir yelpazede yer alan zihinsel süreçleri kapsar.

CNS Vital Signs aynı zamanda 50’nin üzerinde tanınmış kanıta dayalı klinik ve kalite ölçümüne yönelik (davranış, semptom, komorbidite, yaşam kalitesi) derecelendirme ölçeği içerir.

Değerlendirmenin hemen ardından yazılım değişkenlik ve ölçen yanlılığını ortadan kaldırarak hasta değerlendirmesini otomatik olarak standartlaştırılmış şekilde puanlar. Değerlendirme platformu puanlandırmayı otomatik olarak yapar ve özet panelleri, bireysel yanıtlar ve boylamsal görüntülemeler içeren kullanıcı dostu raporlar oluşturur. Nörobilişsel rapor ham test puanlarını, yaşa göre düzenlenmiş normlarla karşılaştırmalı şekilde alan puanları ve toplam bir nörobilişsellik endeksi sunar. Raporun ve verilerinin standartlaştırılmış sunumu klinisyenlerin değerlendirme ve yönetim faaliyetlerini destekler.

CNS Vital Signs platformunun diğer kanıtlanmış nörolojik sınavlarla birlikte kullanımı klinisyenlere hastanın nörobilişsel durumuna ilişkin güçlü bir görüş sağlar. Değerlendirme platformu hasta değerlendirmesine yeni bir boyut katar ve devam eden tedavilerle veya ilave bilgiye duyulabilecek ihtiyaç konusunda yahut sevkin gerekip gerekmediğine yönelik verilen kararlara rehberlik eden kullanışlı veriler yaratır.

CNS Vital Signs klinik uygulamaları yedi prototip durum kullanılarak özetlenebilir:

 1. Hastanın mevcut durumu ve bozukluk düzeyi konusunda anlık klinik öngörü sağlayarak klinisyenlere nörodejeneratif, nöropsikiyatrik, nörotravmatik ve nörogelişimsel hastalıkların değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda destek olacak şekilde en ufak (milisaniyelik hassasiyet) bilişsel bozuklukların tespit ve takip eder.
 2. Gömülü bilişsel performans geçerlilik göstergeleri ile akademik uyum, ilaç ve engelilik arayışı, hasta rolü, semptom taklidi gibi ikincil kazanç olasılığının değerlendirilmesine yardım eder.
 3. Günlük yaşam faaliyetlerinin sürdürme kabiliyetinin temelini oluşturan bilişsel alanlar konusunda hastalara, aile fertlerine ve bakım üstlenicilerine bilgi verir.
 4. Mesleki topluluklar ve ödeme sağlayıcılar tarafından tavsiye edilen PQRS gibi kılavuzların tavsiye ettiği klinik ve kalite ölçümlerinin toplanmasını otomatikleştirir.
 5. Daha sonra tedavi kararlarında kullanmak için her bir hasta için bir nörobilişsel referans dayanağı oluşturur
 6. DEHB ilaçları, rehabilitasyon çabaları, bilişsel davranışçı terapi -BDT gibi tedavilere verilen tepkiyi ölçmek gibi birçok klinik durum ve tedavinin gözlemlenmesi ve yönetiminde yardımcı olmak ve klinik sonuçları ölçmek için kullanılacak klinik noktaları boylamsal olarak izler
 7. Ek veya tam nöropsikolojik değerlendirmeler için sevk ihtiyaçlarının belirlenmesine yardım eder.
 • Sözel Bellek Testi
 • Görsel Bellek Testi
 • Parmak Tıklatma Testi
 • Sembol-Rakam Kodlama
 • Stroop Testi
 • Dikkat Yöneltme Testi
 • Sürekli Performans Testi
 • Duyguların Algılanması Testi
 • Sözsüz Akıl Yürütme Testi
 • Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi

CNS Vital Signs nörobilişsel değerlendirmesi on bir temel beyin işlevinin nesnel görüntüsünü verir: kompozit bellek, sözel bellek, görsel bellek, yürütücü işlev, işlem hızı, psikomotor hızı, tepki süresi, karmaşık dikkat, bilişsel esneklik, basit görsel dikkat ve motor hızı.  10 adet alt-testten oluşur ve bu testler farklı kombinasyonlarla yukarıda belirtilen on bir bilişsel alanı meydana getirir. CNS Vital Signs sözel bellek (kelime listesi öğrenme) ve görsel bellek (şekil öğrenme) paralel testlerini içerir. Testler hemen hemen benzerdir, fakat bir testte uyarıcı olarak kelimeler kullanılırken diğerinde geometrik şekiller kullanılır. Parmak Tıklatma Testi kinestetik ve görsel-motor becerisini temel alan ince motor kontrolüyle ilgili veri sağlar. Sembol Rakam Kodlama Testi işlem hızı verisi sağlar ve psikomotor hızı için kompozit puana dahil edilir. Stroop Testi üç tepki süresi düzeyinde (temel, karmaşık, Stroop), daha kesin ifade etmek gerekirse bilgi işleme hızına ilişkin önemli veriler sağlar. Dikkat Yöneltme Testi katılımcının yönetici işlevlerini (kurallar, kategoriler, hızlı karar verme) veya bir talimat dizisinden diğerine hızlı ve doğru şekilde geçebilme becerilerini ölçer. Sürekli Performans Testi bir uyanıklılık veya sürekli dikkat ya da zaman içerisinde dikkat testidir.

CNS Vital Signs nörobilişsel değerlendirme platformunun orijinal on testinin normu yaşları 8 ile 90 arasında değişen normal bireylerden oluşan geniş bir örneklem ile (n=1662) belirlenmiştir. “Normal bireyler” burada aktif tıbbi problemi bulunmayan ve nörolojik veya psikiyatrik hastalık geçmişi olmayan sağlıklı bireyler olarak tanımlanmıştır. Bu normal bireyler hipertansiyon veya arterit gibi iyi kontrol edilen tıbbi hastalıklar için düzenli dozlarda ilaçlar alıyor olabilirler ancak herhangi bir psikotropik ilaç kullanmamaktadır.

CNS Vital Signs seri uygulamaya göre tasarlanmış olduğundan bu durum ÖNEMLİ BİR AVANTAJ teşkil eder. Testte bulunan kelimeler ve semboller geniş bir potansiyel uyarıcı bankasından otomatik olarak rastgele seçildiğinden sınırsız sayıda alternatif mevcuttur. Bu da seri uygulamadaki potansiyel öğrenme etkisini en aza indirger. Bellek testleri dışındaki testler araştırma ortamlarında rutin olarak günde birkaç kez uygulanmaktadır.

CNS Vital Signs Geçerlilik Göstergesi (GG) geçersiz bir test veya alan puanı olasılığını belirleyen bir rehberdir. Bir raporu görüntülerken GG sütununda “Hayır” ifadesinin yer alması klinisyenin test katılımcısının testi anlayıp anlamadığını, ellerinden gelenin en iyisini yapıp yapmadığını veya ilave değerlendirme gerektiren klinik bir durumunun olup olmadığını değerlendirmesi gerektiği anlamına gelir. Geçerlilik Göstergesi klinisyeni geçersiz bir test olabileceği ihtimaline karşı uyararak klinisyen, testi yapan kişi veya test teknisyeninin test katılımcısını sorgulamasını mümkün kılar: Test sonuçları testin ve talimatların anlaşıldığını yansıtıyor mu? Test katılımcısı ellerinden gelenin en iyisini yaptı mı? Katılımcı uykusunu almış mıydı? Katılımcının görme kusuru var mıydı ve gözlüklerini takması gerekiyor muydu? Sonuçlar hasta rolü yapma gibi kasıtlı bir abartıya mı işaret ediyor?

“Geçerlilik Göstergesi” puanlandırma algoritması 2019’da CNS Klinik Deneyler ve Metodoloji Uluslararası Topluluğu’nda (ISCTM – International Society for CNS Clinical Trials and Methodology) sunulan araştırmayı (Nörobilişsel Testlerde Geçersizliğin Tespit Edilmesi) temel alır. Sunum posterine CNS Vital Signs internet sitesinden ulaşılabilir.

Nörobilişsel Test
Geçerlilik Kriterleri

Sözel Bellek Testi

SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Anlık + SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme > 30

Görsel Bellek Testi

GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Anlık + GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme > 30

Parmak Tıklatma Testi

PTT Sağ Elle Tıklatma Ortalaması + PTT Sol Elle Tıklama Ortalaması >= 40

Sembol Rakam Kodlama

SRK Doğru Yanıtlar >= 20 VE Doğru Yanıtlar > Hatalar*

Stroop Testi

[Basit TS < (Karmaşık TS Doğru *0.1)+Karmaşık TS Doğru] VE [Karmaşık TS Doğru < ( Stroop TS Doğru *0.1)+Stroop TS Doğru] VE (Karmaşık Doğru> Karmaşık Hata) VE (Stroop Doğru > Stroop Hata)

Dikkat Yöneltme Testi

DYT Doğru Yanıtlar > DYT Hatalar

Sürekli Performans Testi

SPT Doğru Yanıtlar >= 30 VE SPT Doğru Yanıtlar > SPT Dahil Etme Hataları*

Duyguların Algılanması Testi

DAT Doğru Yanıtlar > 3 VE DAT Doğru Yanıtlar > DAT Dahil Etme Hataları*

Sözsüz Akıl Yürütme Testi

SAYT Doğru Yanıtlar >= 4 VE SAYT Doğru Yanıtlar > SAYT Dahil Etme Hataları*

Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi

2. Bölüm Doğru Yanıtlar > 2 VE 2. Bölüm Doğru Yanıtlar > 2. Bölüm Yanlış Yanıtlar* VE 3. Bölüm Doğru Yanıtlar > 5 VE 3. Bölüm Doğru Yanıtlar> 3. Bölüm Yanlış Yanıtlar* VE 4. Bölüm Doğru Yanıtlar > 5 VE 4. Bölüm Yanlış Yanıtlar > 4. Bölüm Yanlış Yanıtlar*

Not: DBSPT’nin 2, 3 ve 4. Bölümlerindeki Dahil Etme Hataları* Yanlış Yanıtlar* olarak etiketlenmiştir

 

Klinik Alanlar
Geçerlilik Kriterleri

Kompozit Bellek

Sözel Bellek Testi ve Görsel Bellek Testi geçerlidir

Sözel Bellek

Sözel Bellek Testi geçerlidir

Görsel Bellek

Görsel Bellek Testi geçerlidir

Psikomotor Hızı

Parmak Tıklatma Testi ve Sembol Rakam Kodlama Testi geçerlidir

Tepki Süresi

Stroop Testi geçerlidir

Karmaşık Dikkat

Stroop Testi, Dikkat Yöneltme Testi ve Sürekli Performans Testi geçerlidir

Bilişsel Esneklik

Dikkat Yöneltme Testi ve Stroop Testi geçerlidir

İşlem Hızı

Sembol Rakam Kodlama Testi geçerlidir

Sosyal Keskinlik

Duyguların Algılanması Testi geçerlidir

Sözsüz Akıl Yürütme

Sözsüz Akıl Yürütme Testi geçerlidir

Yürütücü İşlev

Dikkat Yöneltme Testi geçerlidir

Çalışma Belleği

Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi geçerlidir

Sürekli Dikkat

Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi geçerlidir

Basit Dikkat

Sürekli Performans Testi geçerlidir

Motor Hızı

Parmak Tıklatma Testi geçerlidir

Klinik Alanlar
Alan Puan Hesaplamaları

Nörobilişsellik Endeksi – NCI

Beş alan puanının ortalaması: Kompozit Bellek, Psikomotor Hızı, Reaksiyon Süresi, Karmaşık Dikkat ve Bilişsel Esneklik; bir küresel nörobilişsellik puan türünü temsil eder

Kompozit Bellek

SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler + SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme + GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Anlık + GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme

Sözel Bellek

SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Anlık + SBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + SBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme

Görsel Bellek

GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Anlık + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Anlık + GBT Doğru Zamanda Tuşa Basılanlar Gecikme + GBT Doğru Şekilde Pas Geçilenler Gecikme

Psikomotor Hızı

PTT Sağ Elle Tıklatma Ortalaması + PTT Sol Elle Tıklama Ortalaması+ SDC Doğru Yanıtlar

Tepki Süresi

(ST Karmaşık Tepki Süresi Doğru + Stroop Tepki Süresi Doğru) / 2

Karmaşık Dikkat

Stroop Dahil Etme Hataları + DYT Hataları + SPT Dahil Etme Hataları + SPT Atlama Hataları

Bilişsel Esneklik

DYT Doğru Yanıtlar – DYT Hatalar – Stroop Dahil Etme Hataları

İşlem Hızı

SRK Doğru Yanıtlar- SRK Hatalar

Yürütücü İşlev

DYT Doğru Yanıtlar – DYT Hatalar

Çalışma Belleği

(4BSPT 4. Bölüm Doğru Yanıtlar) – (4BSPT 4. Bölüm Yanlış Yanıtlar)

Sürekli Dikkat

(4BSPT 2. Bölüm Doğru Yanıtlar + 4BSPT 4. Bölüm Doğru Yanıtlar + 4BSPT 4. Bölüm Doğru Yanıtlar) – (4BSPT 2. Bölüm Yanlış Yanıtlar + 4BSPT 4. Bölüm Yanlış Yanıtlar + 4BSPT 4. Bölüm Yanlış Yanıtlar)

Sosyal Keskinlik

DAT Doğru Yanıtlar – DAT Dahil Etme Hataları

Akıl Yürütme (sözsüz)

SAYT Doğru Yanıtlar – SAYT Dahil Etme Hataları

Basit Dikkat

Sürekli Performans (SPT) Doğru Yanıtlar eksi SPT Dahil Etme Hataları

Motor Hızı

Parmak Tıklatma Testi Sağ Elle Tıklatma Ortalaması + Parmak Tıklatma Testi Sol Elle Tıklatma Ortalaması


Kısaltmaların Açıklaması: SBT – Sözel Bellek Testi; GBT – Görsel Bellek Testi; SRK – Sembol Rakam Kodlama Testi; DYT – Dikkat Yöneltme Testi; PTT – Parmak Tıklatma Testi; ST – Stroop Testi; SPT – Sürekli Performans Testi; 4BSPT – Dört Bölümlü SPT; DAT – Duyguların Algılanması Testi; SAYT – Sözsüz Akıl Yürütme Testi.

Nörobilişsellik Endeksi teste giren kişinin toplam veya küresel nörobilişsel işlevini yansıtır. Hastanın her bir değerlendirmedeki performansını yansıtan beş alanın (kompozit bellek, psikomotor hızı, tepki süresi, karmaşık dikkat ve bilişsel esneklik) ortalaması veya standart puanlarıdır.

CNS Vital Signs kullanmak için özel bir donanıma ihtiyaç yoktur. Uygulamayı çalıştırmak için bir bilgisayara, bir monitöre ve bir klavyeye ihtiyacınız olacak. Testin tamamlanmasının ardından hasta raporunun çıktısını almak istiyorsanız bir yazıcıya da ihtiyaç duyabilirsiniz.

Test rapor dosyası uygulanan test ve anket sayısına bağlı olarak yaklaşık 200-300KB büyüklüğündedir.

CNS Vital Signs normu yaşları 8 ile 89 arasında değişen bireylerden oluşan bir örneklem ile belirlenmiştir. Test katılımcının kendi kendine yapacağı şekilde tasarlanmıştır; ancak küçük çocukların ve yaşlıların talimatları anladıklarından emin olmak için yanlarında genelde bir aile ferdinin bulunmasına ihtiyaç duyarlar.

Okuyamayan bireyler CNS Vital Signs testlerine girmemelidir. CNS Vital Signs ileri düzey demans semptomları gösteren yaşlılar için uygun değildir. MMSE (Mini Mental Durum Testi) puanları 20’nin altında olan bireyler nispeten daha karmaşık olan testlerin bazılarını yapamayabilirler. Bozukluklara sahip olabilecek bireyler için “ara çubuğu” testleri mevcuttur.

Evet, CNS Vital Signs kişinin kendi kendine yapacağı şekilde tasarlanmıştır. Bazen yaşlı veya genç bir katılımcının yanında test talimatlarının anlaşıldığından emin olmak amaçlı bir teknisyenin veya aile ferdinin oturmasını istemek faydalı olabilir.

CNS Vital Signs ideal koşullarda en az bölünme ile sessiz bir ortamda uygulanır. Ayrı bir test odası olması idealdir ancak zorunlu değildir. Beyaz gürültü kaynağı veya ekran sessiz test koşullarını yeterli düzeyde sağlayacaktır.

Evet, CNS Vital Signs internet sitesi 128 bitlik şifreleme kullanmaktadır. Ekran görüntüleri, dosya aktarımları, kredi kart bilgileri vb. bütün veriler şifrelenir.

Ücretsiz Demo Test ve Fiyatlandırma Bilgisi için bize ulaşabilirsiniz.